Dobrovoljna garancija proizvođača

Pet godina garancije kao komponenta filozofije poduzeća

Težnja da svojim klijentima uvijek pružimo najvišu kvalitetu elementarna je komponenta filozofije tvrtke Hansgrohe. Stoga svojim prvim krajnjim klijentima (kako je u nastavku definirano), neovisno o zahtjevima koje postavljaju pred svoje prodavače, nudimo dobrovoljnu garanciju proizvođača. Za uvjete i pojedinosti ove dobrovoljne garancije proizvođača pogledajte uvjete garancije u nastavku.

Naši uvjeti garancije

Pet godina garancije proizvođača za proizvode hansgrohe

I. Opće odredbe 

Tvrtka Hansgrohe svojim prvim krajnjim klijentima pruža garanciju proizvođača za svoje proizvode. Ova dobrovoljna garancija proizvođača primjenjuje se dodatno uz zakonska prava, koja prvi krajnji klijent ima prema svom prodavaču. Svi daljnji zahtjevi koje prvi krajnji klijenti postavljaju pred tvrtku Hansgrohe (npr. zbog eventualne odgovornosti za proizvod) također ostaju nepromijenjeni (pogledajte točku VII u nastavku).

„Prvi klijent“ je osoba koja je hansgrohe proizvod kupila kao prvi potrošač izravno od tvrtke Hansgrohe ili prodajnog partnera tvrtke Hansgrohe (posebice poduzeća iz sektora sanitarne opreme, specijaliziranog trgovca, trgovine građevinskim materijalom). „Potrošač“ u smislu ove garancije proizvođača jeste svaka fizička osoba, koja je hansgrohe proizvod kupila za privatnu uporabu, a ne za korištenje u okviru svojih komercijalnih ili samostalnih profesionalnih djelatnosti (npr. radi preprodaje ili instaliranja kod svojih klijenata). 

Ova garancija proizvođača vrijedi samo za prvog krajnjeg klijenta i nije prenosiva. Ako prvi krajnji klijent preproda hansgrohe proizvod, garancija se ne prenosi na novog kupca, neovisno o tomu je li kupac također potrošač.

II. Opseg i rok garancije

Prvom krajnjem klijentu tvrtka Hansgrohe jamči da kupljeni hansgrohe proizvod ne sadrži greške u materijalu, proizvodnji i konstrukciji. To se utvrđuje temeljem znanstvenih i tehničkih spoznaja aktualnih u trenutku proizvodnje. 

Ova se garancija odnosi na sve proizvode marke hansgrohe pet godina od datuma kada je prvi krajnji klijent kupio proizvod, a najviše šest godina od njegove proizvodnje. Iznimka su hansgrohe proizvodi navedeni u nastavku – za te proizvode vrijedi poseban rok:

Jamstveni list

Broj artikla Naziv proizvoda Jamstvo
76836000 Aqittura M91 Soda sustav 210, izvlačni izljev, 1 mlaz, sBox spremište 5 godina
76836000 Aqittura M91 Soda sustav 210, izvlačni izljev, 1 mlaz, sBox spremište 2 godine (SodaBase)
76836670 Aqittura M91 Soda sustav 210, izvlačni izljev, 1 mlaz, sBox spremište 5 godina
76836670 Aqittura M91 Soda sustav 210, izvlačni izljev, 1 mlaz, sBox spremište 2 godine (SodaBase)
76836800 Aqittura M91 Soda sustav 210, izvlačni izljev, 1 mlaz, sBox spremište 5 godina
76836800 Aqittura M91 Soda sustav 210, izvlačni izljev, 1 mlaz, sBox spremište 2 godine (SodaBase)
76837000 Aqittura M91 Soda sustav 240, 1 mlaz 5 godina
76837000 Aqittura M91 Soda sustav 240, 1 mlaz 2 godine (SodaBase)
76837670 Aqittura M91 Soda sustav 240, 1 mlaz 5 godina
76837670 Aqittura M91 Soda sustav 240, 1 mlaz 2 godine (SodaBase)
76837800 Aqittura M91 Soda sustav 240, 1 mlaz 5 godina
76837800 Aqittura M91 Soda sustav 240, 1 mlaz 2 godine (SodaBase)
76818000 null F23 Mjerač protoka 2 godine

 

Razdoblje valjanosti garancije ne može se produljiti na temelju odobrenja usluga obuhvaćenih ovom garancijom proizvođača, a osobito ne nakon servisiranja ili zamjene proizvoda. Razdoblje valjanosti garancije u tim slučajevima ne počinje ispočetka. Ništa drugačije se neće primjenjivati niti ako su ovi uvjeti garancije priloženi uz zamjenski proizvod. To ne predstavlja temelj za novu garanciju niti razdoblje garancije započinje iznova.

Prava na naknadu posljedičnih šteta ili prava koja proizlaze iz garancije za proizvod postoje samo u skladu s odredbama obveznih zakonskih propisa.
Ova garancija proizvođača odnosi se samo na prve krajnje klijente, koji su određeni proizvod kupili u državi u kojoj tvrtka Hansgrohe ima svoje zastupništvo preko vlastite prodajne tvrtke ili prodajnog partnera. 

III. Način i rok potraživanja, zastara

Preduvjet za potraživanje prava na temelju ove garancije jeste pismena obavijest o nedostatku koju prvi krajnji klijent upućuje tvrtki Hansgrohe ili njezinom prodajnom partneru od kojeg je kupio hansgrohe proizvod. Ova se obavijest o nedostatku mora izraditi unutar ograničenog roka od dva mjeseca od trenutka u kojemu je prvi krajnji klijent uočio nedostatak na hansgrohe proizvodu odnosno morao ga prepoznati, a u svakom slučaju prije isteka garantnog roka. Prvi krajnji klijent mora dokazati da garantni rok još nije istekao; to se naročito može dokazati prilaganjem potvrde o kupnji hansgrohe proizvoda. 

Pismena obavijest o nedostatku mora sadržavati sljedeće:

 • detaljni opis nedostatka,
 • naziv i adresu prvog krajnjeg klijenta te
 • dokaz da je i kada je klijent kupio hansgrohe proizvod kao prvi krajnji klijent, npr. potvrdu o kupnji s naznačenim datumom, trgovačkim nazivom Hansgrohe prodajnog partnera te nazivom proizvoda i/ili Hansgrohe brojem artikla.

Pismenu obavijest o nedostatku treba poslati putem e-pošte na adresu service@hansgrohe.com ili preko obrasca za kontakt na stranici https://www.hansgrohe.de/contact?topic=complaint. Nakon primitka pismene obavijesti o nedostatku tvrtka Hansgrohe će u roku od 3 radna dana stupiti u kontakt s pošiljateljem. Proizvod se ne smije demontirati prije isteka tog roka i suprotnih instrukcija. To ne vrijedi u slučajevima kada se mogu očekivati značajne štete. 

Istekom garantnog roka zastareva i zahtjev na temelju garancije. Ako je zahtjev podnesen unutar garantnog roka u skladu s naprijed navedenim zahtjevima, ali tvrtka Hansgrohe još nije pružila garantnu uslugu koju duguje, zastara se obustavlja dok se usluga ne pruži.

IV. Preduvjeti i izuzeća

Preduvjet za korištenje prava na temelju ove garancije jeste profesionalna instalacija odgovarajućeg hansgrohe proizvoda u skladu s uputama za montažu koje navodi tvrtka Hansgrohe te općepriznatom tehničkom regulativom (npr. putem specijalizirane radionice ili ovlaštene stručne radionice) te korištenje odgovarajućeg hansgrohe proizvoda sukladno uputama za uporabu i montažu koje navodi tvrtka Hansgrohe. To između ostalog, ali bez ograničenja i ovisno o proizvodu, obuhvaća stručno ispiranje dovodnih cijevi za vodu u skladu s važećim normama, prije instalacije proizvoda ili nakon građevinskih zahvata, potom usklađenost instalacija s priloženim shemama i provjeru odgovara li radni tlak u vodovodnoj mreži tehničkim odredbama. 

Ako tvrtka Hansgrohe može dokazati ili ako postoji objektivno opravdana sumnja da ti preduvjeti nisu ispunjeni, tvrtka Hansgrohe može uskratiti pružanje garantne usluge, osim ako prvi krajnji klijent dokaže da su naprijed navedeni preduvjeti ispunjeni.

Sve upute za rad i montažu kao i sve ostale tehničke instrukcije priložene su uz svaki hansgrohe proizvod i dostupne na stranici www.hansgrohe.de.

Ova garancija proizvođača nije osnova ni za kakva potraživanja u slučaju

 • komercijalnog ili samostalnog profesionalnog korištenja hansgrohe proizvoda;
 • nedostatne obavijesti o nedostatku te prijevremene demontaže neispravnog hansgrohe proizvoda bez prethodne procjene ili uputa koje daje tvrtka Hansgrohe (pogledajte točku III)
 • zanemarivanja uputa za rad i montažu koje su priložene ili se mogu preuzeti na stranici www.hansgrohe.de te svih ostalih sigurnosnih mjera;
 • nestručno provedenih radova održavanja ili popravaka hansgrohe proizvoda, osobito kada su u pitanju popravci odnosno održavanje uz primjenu rezervnih dijelova koji nisu originalni hansgrohe rezervni dijelovi;
 • nepravilne instalacije ili puštanja u rad;
 • korištenja hansgrohe proizvoda, koji ne odgovara predviđenoj ili preporučenoj namjeni ili je na neki drugi način nepravilno ili nedopušteno (uključujući puštanje u rad s drugim tekućinama koje nisu čista voda za piće);
 • preinačavanja proizvoda, osobito kada su u pitanju instalacija, uklanjanje ili zamjena pojedinačnih dijelova ili komponenata hansgrohe proizvoda ili
 • hansgrohe proizvoda, čiji je tvornički/serijski broj ili datum proizvodnje istaknut na proizvodu uklonjen, promijenjen ili neprepoznatljiv.

Ova garancija proizvođača ne odnosi se na 

 • nedostatke na proizvodu nastale prilikom transporta, instalacije ili vanjskim utjecajima (udari ili padovi);
 • nedostatke na proizvodu ili oštećenja koja su prouzrokovali prodavač, instalater ili treće osobe;
 • nedostatke na proizvodu koje su prouzročene normalnim habanjem (npr. ogrebotine, uobičajeno trošenje) ili namjernim oštećenjem (ako je šteta prouzročena nemarom, sporazumno će se podijeliti krivnja);
 • habanje potrošnih dijelova, kao što su npr. brtve i crijeva;
 • potrošni materijal, kao što su baterije, filtri ili aeratori;
 • lomove lomljivih dijelova, kao što su staklo, žarulje, zrcala;
 • neznatna odstupanja hansgrohe proizvoda od očekivane konstrukcije, koja nemaju nikakvog utjecaja na uporabnu vrijednost proizvoda;
 • nanose prljavštine, hidrauličke udare, osobito tople vode, nataloženi vapnenac, led ili druge okolne utjecaje (npr. vlaga, toplina), pogrešna uporaba ili rukovanje, oštećenja zbog agresivnih uvjeta u okolini, kemikalija ili sredstava za čišćenje, previsoki/preniski tlak ili previsoki/preniski napon na instalaciji;
 • oštećenja prouzročena višom silom ili prirodnim katastrofama, posebice, ali bez ograničenja, prilikom poplava, udara groma, požara, mraza ili šteta prouzročenih fluktuacijama u opskrbi električnom energijom.
 • posljedične štete kao i
 • uzorke ili izložbene proizvode, drugoklasne proizvode i slično

V. Usluge u slučaju reklamacija

U slučaju reklamacije sukladno odjeljku I.-IV. tvrtka Hansgrohe pruža garantne usluge proizvođača prema vlastitom nahođenju i u skladu sa sljedećim propisima odnosno ona tada 1) servisira tj. popravlja odgovarajući hansgrohe proizvod odnosno dostavlja neophodne rezervne dijelove, 2) poduzima zamjenu ili 3) prvom krajnjem klijentu vraća novčani iznos u visini kupoprodajne cijene.

 1. Popravak
  Općenito je pravilo da neispravni hansgrohe proizvod prvog krajnjeg klijenta na licu mjesta popravi specijalizirani trgovac uz prethodno odobrenje tvrtke Hansgrohe. U tom slučaju garancija proizvođača obuhvaća besplatnu dostavu potrebnih rezervnih dijelova. Ako se nadležno osoblje tvrtke Hansgrohe pismeno izjasni da želi osobno popraviti proizvod, Hansgrohe snosi time nastale troškove rezervnih dijelova i instalacije, troškove vlastitog rada te sve izdatke za transport ili slanje hansgrohe proizvoda. Prvi krajnji klijent mora omogućiti pristup neispravnom hansgrohe proizvodu.
 2. Zamjena
  Prilikom zamjene se neispravni hansgrohe proizvod besplatno zamjenjuje novim iste vrste, kvalitete i tipa. Ako se taj hansgrohe proizvod u trenutku pojavljivanja i prijave nedostatka više ne proizvodi, tvrtka Hansgrohe ima pravo isporučiti usporedivi zamjenski proizvod. Transport odnosno slanje proizvoda tvrtki Hansgrohe odnosno iz nje tj. prodajnim partnerima tvrtke Hansgrohe te sve mjere koje su u vezi sa zamjenom hansgrohe proizvoda (uključujući demontažu i ponovnu instalaciju) smiju se izvoditi isključivo uz prethodni pristanak tvrtke Hansgrohe. Pristane li tvrtka Hansgrohe na planirane mjere, ona će i snositi troškove koji nastanu prilikom njihova provođenja. Ako nije drugačije dogovoreno, prvi krajnji klijent se obvezuje samostalno preuzeti novi hansgrohe proizvod kod najbližeg prodajnog partnera tvrtke Hansgrohe. Zamijenjeni hansgrohe proizvod nakon demontaže prelazi u vlasništvo tvrtke Hansgrohe.
 3. Povrat novca u iznosu kupoprodajne cijene
  Ako se tvrtka Hansgrohe odluči za povrat novca u iznosu kupoprodajne cijene i to pismeno potvrdi, prvi krajnji korisnik je dužan vratiti neispravni hansgrohe proizvod, a tvrtka Hansgrohe će mu vratiti plaćeni iznos. Nakon povrata novca u iznosu kupoprodajne cijene, neispravni hansgrohe proizvod prelazi u vlasništvo tvrtke Hansgrohe.

VI. Posljedice neopravdanih reklamacija

Ako klijent prijavi neku neispravnost kao reklamaciju, a da pritom nisu ispunjeni preduvjeti za pružanje garantne usluge u skladu s ovom garancijom proizvođača, onda on sam kao prvi krajnji klijent snosi troškove otpreme odnosno transporta proizvoda. Dodatno prvi krajnji klijent snosi troškove u koje su uključeni i troškovi rada nastali u tvrtki Hansgrohe uslijed eventualne demontaže ili ispitivanja odnosno troškove povratnog transporta proizvoda.
Ako prvi krajnji klijent i nakon što ga se obavijesti o nepostojanju prava na reklamaciju temeljem garancije i procjeni troškova koji će nastati prilikom popravaka želi njihovo izvođenje, on također mora sam snositi troškove rada i rezervnih dijelova.
Ako nedostatak na hansgrohe proizvodu nije postojao prilikom isporuke, tvrtka Hansgrohe će u pojedinačnim slučajevima odlučiti hoće li ga ukloniti kao znak dobre volje. U tom slučaju prvi krajnji klijent nema zakonsko pravo zahtijevati uklanjanje nedostatka.

VII. Ostala prava

Osim prava iz ove dobrovoljne garancije proizvođača, prvi krajnji klijent ima neograničeno i određena zakonska prava. 
Ova garancija proizvođača ne utječe na eventualna druga zakonska ili ugovorna prava (osobito jamstvena prava), koja prvi krajnji klijent ima prema prodajnom partneru tvrtke Hansgrohe od kojeg je kupio hansgrohe proizvod.
Ovom garancijom također nisu ograničena niti zamijenjena zakonska prava prvog krajnjeg klijenta prema tvrtki Hansgrohe. Ovo se naročito odnosi na obvezne zakonske propise o odgovornosti propisane Zakonom o odgovornosti za proizvod ili na bilo koju protuzakonitu odgovornost tvrtke Hansgrohe.
Kontinuirano postojanje prava prvog krajnjeg klijenta vrijedi neovisno o slučaju reklamacije i o tomu koristi li prvi krajnji klijent garantne usluge.

VIII. Kontakt

Hansgrohe d.o.o.      
Oreškovićeva 6h/1               
10010 Zagreb                
Hrvatska

info@hansgrohe.hr

 

Pretraživanje specijaliziranih trgovaca

Specijalizirani trgovci u blizini