Svojevoljno jamstvo proizvođača

Pet godina jamstva kao komponenta filozofije poduzeća

Težnja da svojim klijentima uvijek nudimo najvišu kvalitetu elementarna je komponenta filozofije poduzeća Hansgrohe. Stoga svojim potrošačima svojevoljno dajemo petogodišnje jamstvo proizvođača za naše proizvode. Preduvjete i pojedinosti pronaći ćete u uvjetima jamstva u nastavku. Popis ovlaštenih servisera zatražite pozivom na telefon +385 1 5630 800 ili upitom na e-mail: info@hansgrohe.hr

Pet godina garancije proizvođača za proizvode hansgrohe

Naši uvjeti jamstva

I. Opći uvjeti 

Hansgrohe daje ovo jamstvo proizvođača korisnicima proizvoda Hansgrohe uz redovno jamstvo koje potrošač ima pravo dobiti od prodavatelja. Ono se primjenjuje bez obzira na obvezujuće zakonske propise o odgovornosti, kao na primjer prava koja potrošač ima temeljem propisa kojima su uređena prava potrošača, sigurnost proizvoda ili obveznopravni odnosi.​​​​

„Korisnik“ ili „potrošač“ u kontekstu ovog jamstva proizvođača je bilo koja fizička osoba koja je vlasnik proizvoda, a koja ga nije kupila s namjerom preprodaje ili njegovog postavljanja u prostor treće strane u okviru svoje poslovne aktivnosti ili samostalnog zaposlenja. „Prvi kupac“ je korisnik koji je prvi kupio proizvod od Hansgrohea, distributer ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba koje preprodaje ili postavlja proizvod u okviru svoje poslovne aktivnosti ili samostalnog zaposlenja.

II. Opseg jamstva

Primjenjivo na proizvode Hansgrohe koje su prvi kupci kupili od 01.01.2010. nadalje (dokaz o kupnji):

Hansgrohe jamči korisnicima da njegovi proizvodi nemaju pogreški u materijalu, proizvodnji i sastavljanju. Hansgrohe se brine o da su tijekom proizvodnje primijenjena najnovija znanstvena i tehnološka postignuća, zbog čega je naše uvjerenje da je proizvod jamačno već u vrijeme proizvodnje imao nedostatak koji je uzrokovao kasniju štetu. Tužbe za naknadu posljedične štete ili temeljem odgovornosti iz upotrebe proizvoda uređene su pravilima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu i nisu predmet ove izjave.

Ovo jamstvo vrijedi za razdoblje od 5 godina od datuma kada je prvi kupac kupio proizvod, a najviše 6 godina od datuma proizvodnje. Ako su u okvir ovog jamstva korištene pogodnosti, osobito u slučaju popravka ili zamjene, jamstvo neće biti produženo. Jamstveni rok u takvim slučajevima neće ponovno početi teći. Iznimno od ovih odredbi, ako bi se na proizvodu utvrdio materijalni nedostatak prema propisima kojima je uređeno ovo pitanje i to samo u rokovima koji su propisani u tim propisima i koji nisu produženi ovom izjavom, jamstveni rok propisan zakonom će početi teći ponovno u skladu s tim propisima, ali to neće utjecati na ovom izjavom predviđeni jamstveni rok od 5 godina i najdulje trajanje jamstvenog roka od 6 godina.

Iznimno od prethodne odredbe, ovo jamstvo za proizvode Hansgrohe iBox Hub (broj artikla 25020190), RainButton (broj artikla 25010000 - 25019000 te 25010700 - 25019700) i Pontos Scout (broj artikla 15887000) koje je prvi korisnik kupio od dana 1. siječnja 2020. godine nadalje što je vidljivo na računu, jamstvo prvom korisniku vrijedi samo dvije godine od datuma kada je proizvod kupio prvi korisnik, a najviše ukupno tri godine od njegove proizvodnje.

III. Pismena obavijest o nedostacima 

Korisnik može ostvariti svoja prava pod ovim jamstvom temeljem pisane obavijesti o nedostacima tijekom jamstvenog roka koju će poslati Hansgroheu ili distributeru od kojega je prvi kupac kupio proizvod. Korisnik će o nedostatku obavijestiti u roku od dva mjeseca nakon što je nedostatak primijećen ili trebao biti primijećen. Korisnik je dužan dokazati da jamstvo nije isteklo (na primjer dajući dokaz o kupnji od prvog kupca) i da se radi o korisniku (potrošaču). Hansgrohe ima pravo, ovisno o slučaju, odrediti početak jamstvenog roka prema datumu proizvodnje, a posebno za slučaj kad je između datuma proizvodnje i datuma ugradnje proizvoda prošlo neobično dugo vremena, ili kad je korisnik u nemogućnosti dokazati slijed kupnje proizvoda. U potonjem slučaju Hansgrohe može i odbiti primijeniti jamstvo iz ove izjave na taj slučaj. 

IV. Pogodnosti jamstva proizvođača Hansgrohe 

Hansgrohe će, po svojoj procjeni, popraviti ili zamijeniti proizvod s nedostatkom ili izvršiti povrat plaćene cijene proizvoda korisniku.

Korisnik uglavnom može dati proizvod s nedostatkom na popravak lokalnom specijaliziranom serviseru uz prethodno Hansgroheovo prethodno odobrenje. U ovom slučaju, jamstvo uključuje besplatnu nabavu potrebnih zamjenskih dijelova. U slučaju da Hansgrohe odluči izvršiti popravak, što će navesti u pisanom odobrenju, Hansgrohe će snositi nastale troškove zamjenskih dijelova, postavljanja i radnika, kao i troškove prijevoza ili slanja proizvoda. Korisnik treba osigurati pristup proizvodu.

U slučaju zamjene, stari proizvod će biti besplatno zamijenjen novim proizvodom iste vrste, kvalitete i tipa. Ako se isti proizvod više ne proizvodi u vrijeme obavijesti o nedostatku, Hansgrohe ima pravo dostaviti sličan proizvod. 

Prijevoz ili slanje do ili od Hansgrohea ili distributera, bilo kakvo uklanjanje i ponovno postavljanje proizvoda, kao i sve druge radnje mogu se vršiti samo uz prethodno odobrenje Hansgrohea. Ako je Hansgrohe suglasan s namjeravanom radnjom, Hansgrohe će snositi troškove nastale iz poduzimanja takvih mjera. Korisnik je dužan preuzeti proizvod kod najbližeg Hansgroheovog distributera, osim ako nije dogovoreno drugačije.
Ako Hansgrohe odluči izvršiti povrat plaćene cijene i potvrdi to pisano, korisnik će vratiti proizvod, a Hansgrohe će mu nadoknaditi plaćenu cijenu.

V. Uvjeti i izuzeća

Ovo jamstvo vrijedi pod uvjetom da je proizvod stručno postavljen i održavan u skladu s uputama za rukovanje i općenito prihvaćenim tehničkim pravilima (npr. stručan radnik ili ovlašteni specijalizirani serviser) i u skladu s uputama za rukovanje i upotrebu Hansgroheovih proizvoda prema Hansgroheovim tehničkim uputama i uputama za održavanje.

To, među ostalim, uključuje stručno i temeljito ispiranje cijevi za dovod vode u skladu s primjenjivim standardima, osobito prije postavljanja proizvoda ili nakon izvršenja bilo kakvih građevinskih radova, cijevi koje su u skladu s priloženim grafičkim prikazima te provjeru je li radni tlak u vodovodnoj mreži u skladu s tehničkih zahtjevima.

Upute za postavljanje, upotrebu i održavanje priložene su svakom proizvodu, a dostupne su i na www.hansgrohe.hr.

Jamstvo ne pokriva:

 • trošenje dijelova, na primjer brtvi, uslijed upotrebe;
 • lomljive dijelove, na primjer pucanje stakla, električnih žarulja;
 • potrošnu robu, na primjer baterije, filtere ili perlatore uslijed upotrebe;
 • manja odstupanja Hansgroheovih proizvoda od nominalnih uvjeta koja ne utječu na trajnost proizvoda;
 • ulazak prljavštine, vodne udare, osobito hidrauličke udare tople vode, taloge kamenca, pogrešno rukovanje ili pogreška rukovatelja, oštećenja nastala uslijed agresivnih utjecaja okoliša, kemikalija, sredstva za čišćenje;
 • nedostatke proizvoda nastale uslijed postavljanja, prijevoza i probnog rada kupljenog proizvoda te
 • štetu nastalu uslijed Hansgroheovog proizvoda s nedostatkom
 • izložbene proizvode, proizvode koji su služili kao pokazni proizvodi, modeli ili su na bilo koji drugi način korišteni tijekom prodaje kao što je izlaganje u prodajnom prostoru i tome slično.

 Jamstvo se ne primjenjuje u slučaju:

 • nepridržavanja uputa za postavljanje i uputa za upotrebu i održavanje koje su priložene ili dostupne na www.hansgrohe.hr;
 • da postavljanje, servisiranje, popravak ili održavanje nije izvršila stručna osoba;
 • da su nedostatak na proizvodu izazvali prodavač, vodoinstalater ili treća osoba;
 • štete uslijed uobičajenog trošenja ili namjerne štete – u slučaju štete nastale uslijed nemara, doprinošenje nemaru bit će dopušteno sporazumno ;
 • nepravilnog postavljanja ili puštanja u upotrebu;
 • neodržavanja ili nepravilnog održavanja;
 • proizvoda koji se nisu koristili ili se ne koriste za namijenjenu svrhu;
 • štete nastale uslijed više sile ili prirodne katastrofe, uključujući, među ostalim, poplave, požare ili štete uzrokovane smrzavanjem.

VI. Neprimjenjivost jamstva 

Ako se ispostavi da proizvod s nedostatkom nije pokriven ovim jamstvom, troškove nastale slanjem i prijevozom ovog proizvoda snosit će korisnik. Nadalje, korisnik će snositi troškove, uključujući troškove radnika, nastale uslijed pregleda proizvoda, kao i troškove uklanjanja i ponovnog postavljanja proizvoda. Ako korisnik želi da se popravak izvrši nakon što je dobio obavijest o neprimjenjivosti jamstva i o očekivanim troškovima popravka, treba snositi i troškove zamjenskih dijelova i troškove radnika.

Ako proizvod nije imao nedostatak u vrijeme isporuke, Hansgrohe odlučuje u svakom pojedinom slučaju hoće li dobrovoljno izvršiti popravak. U tom slučaju korisnik nema zakonsko pravo na druge pogodnosti iz ovog jamstva.

VII. Zakonska prava 

Osim prava iz ovog jamstva, korisnik ima i zakonima dana mu prava. Ta prava, koja mogu biti više u korist korisnika, nisu ograničena ovim jamstvom, niti se ovim jamstvom neko od tih prava može ograničiti niti stvoriti više prava.
Ova izjava o jamstvu ne može ni na jedan način umanjiti ili ograničiti prava koja potrošači imaju prema hrvatskom pravu koje je primjenjivo na odnose s potrošačima, kao što se ni posebne pogodnosti koje ovo jamstvo predviđa, ne mogu primijeniti u kombinaciji s pogodnostima ili pravima koje potrošačima daju ti propisi.
Nadalje, ovo jamstvo ne utječe na prava koja je prvom kupcu i eventualno korisniku dodijelio prodavač od kojega je prvi kupac kupio proizvod.

VIII. Primjenjivo pravo, nadležni sud 

Ova je izjava o jamstvu dana u skladu s njemačkim pravom, osim Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe od 11.04.1980. Mjesto ispunjenja obveza iz ovog jamstva je Schiltach, Njemačka. Mjesto nadležnosti je, koliko je to prihvatljivo, Rottweil, Njemačka.

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Njemačka


​​​​​​​
E-mail: info@hansgrohe.hr
Telefon: +385 1 5630 800
www.hansgrohe.hr
 

Pretraživanje specijaliziranih trgovaca

Specijalizirani trgovci u blizini