Od: lipanj 2021. godine

Opće odredbe i uvjeti poslovanja Hansgrohe d.o.o.

I. Primjenjivost

 1. Opće odredbe i uvjeti poslovanja („OOUP”) društva Hansgrohe d.o.o. za trgovinu („Prodavatelj”) primijenit će se, pod uvjetom da ništa drugo nije predviđeno, na sve ugovore o kupnji i ugovore za rad i materijale kao i na ostale narudžbe („Narudžbe”) između Prodavatelja i kupaca (“Kupci”) koji nisu potrošači u smislu čl. 5.st.1.t.15. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/201414, 110/2015) koji propisuje da je potrošač svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Ne prihvaćaju se nikakve nepodudarne opće odredbe i uvjeti poslovanja Kupaca, čak i u slučaju kada nisu izričito osporeni.
 2. OOUP će se također primijeniti u istoj mjeri i na bilo koji budući poslovni odnos s istim Kupcem, čak i kada to nije izričito navedeno. Ako ne postoje druge odredbe, primjenjuje se OOUP u verziji koja će biti valjana od nadnevka narudžbe Kupca ili općenito, u verziji koja je najkasnije priopćena Kupcu u fomrularnom (tipskom) obliku.

II. Zaključenje ugovora

 1. Ponude od strane Prodavatelja nisu obvezujuće osim ako su izričito naznačene kao obvezujuće u tekstu ponude. Narudžba od strane Kupca smatrat će se obvezujućom ugovornom ponudom, koja, ako ne postoje drukčije odredbe, ostaje na snazi najmanje osam (8) dana. Ugovor će se sačiniti nakon što Prodavatelj potvrdi narudžbu Kupcu i to u pisanom obliku.
 2. U načelu, Prodavatelj preuzima jamstvo samo u odnosu na krajnje potrošače u skladu s posebnom izjavom o jamstvu koja je označena kao takva.
 3. Dokumenti koje Prodavatelj dostavi u sklopu početka sklapanja ugovora, kao što su slike i crteži te tehnički detalji i specifikacije Prodavatelja imaju presudnu važnost. Dopuštene su bilo kakve tehničke, inženjerske ili druge izmjene na narudžbi, pod uvjetom da su prihvatljive i za Kupca.
 4. Posebne pogodbe sukladno čl. 295. st.2. Zakona o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 uključujući trgovinske klauzule, imaju prednost pred ovim OOUP-om. Pisani ugovor ili pisana potvrda od strane Prodavatelja bit će presudna za sadržaj tih pogodbi.

III. Opseg isporuke, prijevoz i prijenos rizika

 1. U načelu, isporuka od strane Prodavatelja smatra se „isporukom direktno iz tvornice ili s mjesta proizvodnje” ili nekog drugog mjesta otpreme koje je poznato Kupcu, gdje se nalazi mjesto za izvršenje isporuke i sve dodatne radove. Rizik prelazi na Kupca s predajom stvari Kupcu. U slučaju kašnjenja pošiljke zbog krivnje Kupca ili zbog okolnosti za koje nije kriv Prodavatelj, nakon primitka obavijesti o spremnosti za isporuku rizik prelazi na Kupca.
 2. U slučaju da je drugačije propisano, Kupac snosi troškove osiguranja prijevoza na temelju uobičajenih odredbi i uvjeta, tako da osiguranje pokriva troškove rizika prijevoza robe obuhvaćene od mjesta otpreme do predviđenog odredišnog mjesta. Troškove prijevoza snosi Kupac u skladu s člankom V. stavkom 5. OOUP-a.
 3. U slučaju da se primjenjuju trgovinske odredbe te u slučaju dvojbi, primjenjuju se pravila Međunarodne trgovinske komore za tumačenje trgovinskih termina (Incoterms) sukladno posljednjim izmjenama.
 4. Prodavatelj zadržava pravo na djelomičnu isporuku i djelomične račune u razumnom opsegu do isteka roka isporuke.
 5. Ukoliko pošiljka ili isporuka predmeta isporuke kasni na zahtjev ili po želji Kupca ili zbog nekih drugih okolnosti koje su nastale u sferi rizika koju preuzima Kupac ili njegovom odgovornošću, Kupac tada mora nadoknaditi Prodavatelju sve proizašle troškove skladištenja robe kao i trošak kamate na kapital uložen u predmet isporuke. U slučaju skladištenja od strane Prodavatelja, zahtjev za naknadom troška mora iznositi najmanje 0,5 % od iznosa neplaćenog računa za svaki sljedeći mjesec, počevši od (1) prvog mjeseca nakon obavijesti o spremnosti za isporuku. Treba biti moguće utvrditi da nisu nastala oštećenja ili da nije nastala neka manja šteta. Međutim, Prodavatelj zadržava pravo da nakon postavljanja razumnog roka te nakon njegovog isteka, proda trećim osobama predmet isporuke i isporuči Kupcu zamjensku robu unutar razumno produljenog roka ili da otkaže ugovor.
 6. Proizvodi koje tvrtka Hansgrohe isporučuje kupcu u skladu su sa zakonima i propisima zemlje isporuke koju je kupac naveo. Ako kupac nakon primitka namjerava izvoziti proizvode u treće zemlje, a to ne navede prilikom narudžbe, onda kupac mora osigurati da proizvodi budu u skladu s važećim zakonima i propisima tih zemalja. U tom slučaju kupac preuzima odgovornost koja eventualno može nastati zbog nepridržavanja propisa koji se odnose na proizvod.

IV. Rokovi isporuke i smetnje pri poslovanju

 1. Rokovi isporuke započinju teći nakon primitka sve dokumentacije potrebne za utvrđivanje sadržaja narudžbe, ako je Kupac nabavlja u skladu s ugovorom te, ovisno o slučaju, nakon plaćanja kapare uračunane u cijenu. Smatra se da je rok isporuke poštovan ako je isporuka bila u roku ili ako je uručena obavijest o spremnosti za isporuku.
 2. Rokovi isporuke mogu se produžiti kada nastupe okolnosti za koje ne postoji krivnja na strani Prodavatelja ili njegovih dobavljača i koji u znatnoj mjeri utječu na izradu ili isporuku robe (npr. štrajk u tvornici, viša sila i druge smetnje u radu za koje Prodavatelj ili njegovi dobavljači nisu odgovorni) te se rokovi produžuju za dužinu trajanja smetnji u poslovanju. Prodavatelj će obavijestiti Kupca o mogućim smetnjama u poslovanju i odrediti novi rok za isporuku. Ukoliko nije moguće isporučiti robu niti unutar novog utvrđenog roka, tada obje strane imaju pravo otkazati ugovor, u cijelosti ili djelomično; svaka naknada koju je Kupac već platio vraća se bez odgode. Bilo kakva potraživanja za naknadu štete u odnosu na izvedbu u skladu s člankom X. kao i na zakonskim pravima Prodavatelja, uključujući, ali bez ograničavanja na, ona koja se odnose na spriječenost da se izvrši obveza (npr. zbog nemogućnosti) ostaju nepromijenjeni.
 3. Bez obzira na gore navedene odredbe, preduvjeti za bilo kakvo neizvršenje obveze utvrdit će se u skladu sa zakonskim odredbama. Međutim, u svakom slučaju potrebno je pisano upozorenje od strane Kupca da bi se od preduvjeta odstupilo.

V. Cijene i dodatni troškovi

 1. Isporuka će se izvršiti po cijenama koje su bile utvrđene prilikom sklapanja ugovora te u skladu s Prodavateljevom potvrdom narudžbe. Sve cijene moraju biti valjane franko/mjesto isporuke. Sve cijene moraju biti izražene i u eurima, ukoliko nije drugačije naznačeno i moraju uključivati druge dodatne troškove (npr. troškove postavljanja i upute za uporabu) kao i zakonom utvrđeni iznos poreza na dodanu vrijednost i sve druge poreze predviđene zakonom (npr. carinske pristojbe, naknade) u stvarnom iznosu.
 2. Prodavatelj zadržava pravo na razumno povećanje utvrđenih propisanih cijena za vremensko razdoblje dulje od četiri (4) mjeseca ako su se nakon sklapanja ugovora povećali troškovi, uključujući, ali bez ograničavanja na, one troškove koji su nastali zbog kolektivnih ugovora, tržišne cijene stjecanja ili povećanje cijene materijala. Oni se na zahtjev osobe ili strane koja je naručitelj moraju potkrijepiti dokazima.
 3. U slučaju kada je vrijednost narudžbe ispod €50,00, Prodavatelj će obračunati dodatnih € 10,00 za minimalnu količinu narudžbe. Prihvaćene količine koje su manje od navedenih jedinica pakiranja moraju biti obrađeni uz nadoplatu od 10 % na neto vrijednost robe.
 4. Ako se dostava izvršava prema trećim osobama, zaračunava se dodatak od 10 % od neto vrijednosti robe.
 5. Za narudžbe kojima je neto vrijednost robe od €750,00 ili više, isporuka podliježe plaćanju troškova vozarine; u slučaju kada je neto vrijednost robe ispod €750,00, troškovi vozarine bit će uključeni u račun. Bilo kakve izričite troškove i naknade za isporuku robe putem pošte uvijek snosi naručitelj.

VI. Plaćanje i neizvršavanje plaćanja

 1. Plaćanja se moraju izvršiti Primatelju bez ikakvog umanjenja iznosa, kako je navedeno na računu, odmah po primitku računa i isporuci robe. Prodavatelj će, međutim, u svakom trenutku imati pravo izvršiti isporuku, u cijelosti ili djelomično, samo u slučaju plaćanja unaprijed. Odgovarajuća rezervacija može se zatražiti najkasnije i isključivo prilikom potvrde narudžbe. Prodavatelj izričito zadržava pravo da prihvati čekove. Čekovi će biti prihvaćeni kao sredstvo plaćanja nakon naplate. Sva plaćanja moraju biti oslobođena od troškova. U slučaju plaćanja čekom, Kupac će čak i bez izričitog dogovora snositi troškove bilo kakvog popusta, naplate i drugih troškova banke. Plaćanja će se u početku odnositi na troškove, potom na kamate, a zatim na sva prethodna glavna potraživanja.
 2. U slučaju neplaćanja, obračunat će se zatezna kamata u zakonom predviđenom iznosu, ali najmanje 9 % godišnje; treba postojati mogućnost dokazivanja manje štete do iznosa zakonske zatezne kamate.
 3. Kupac će imati pravo osporiti zahtjev za kompenzaciju i zadržati robu u odnosu na potraživanja Prodavatelja samo ako je protutražbina nesporna ili sudski utvrđena. Ova se odredba ne primjenjuje u slučajevima kada se protutražbina izravno odnosi na primarno izvršenje dužnosti Prodavatelja koja je proizašla iz istog ugovora.
 4. Za svaki zahtjev za prijenos tražbine potrebna je suglasnost Prodavatelja.
 5. Ako se nakon stupanja u ugovorni odnos ili nakon isporuke robe utvrdi da Kupac nije ili više nije kreditno sposoban, npr. ako su protiv njega pokrenute prisilne mjere naplate, ako su dospjeli računi usprkos opomenama ostali neplaćeni ili se pojavi bilo koji drugi gubitak imovine, tada Prodavatelj može zahtijevati plaćanje unaprijed čak i za potraživanja koja još nisu u dospijeću, a za koja je izdan ček. U tim slučajevima, Prodavatelj može za neisporučenu robu zahtijevati plaćanje unaprijed, tražiti sredstva osiguranja plaćanja ili isporuku temeljiti isključivo plaćanjem po pouzeću. Ukoliko Kupac ne poštuje taj zahtjev unutar utvrđenog razumnog roka, Prodavatelj ima pravo otkazati ugovor. Ostala zakonska prava Prodavatelja ostaju nepromijenjena.

VII. Zadržavanje prava na vlasništvo (do potpune isplate)

 1. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva na isporučenu robu do podmirenja svih potraživanja koja proizlaze iz poslovnog odnosa s Kupcem na dan sklapanja ugovora, uključujući sva potraživanja nastala na datum potvrđenih narudžbi, ponovljenih narudžbi ili narudžbi za rezervne dijelove. Pod uvjetom da vrijednost svih založnih prava na koje Prodavatelj zadržava pravo ne prelazi vrijednost svih osiguranih potraživanja za više od 10 %, Prodavatelj će, po želji Kupca, osloboditi razmjeran udio založnog prava.
 2. U slučaju bilo kakvog ponašanja Kupca koje je protivno ugovoru, uključujući, ali bez ograničavanja na, neizvršenje plaćanja, Prodavatelj ima pravo uzeti natrag robu koja podliježe zadržavanju prava vlasništva. Kada Prodavatelj traži natrag ili plijeni robu koja je predmet prava zadržavanja vlasništva, ugovor se ne otkazuje, osim kada Prodavatelj to potvrdi pisanim putem. Prodavatelj je ovlašten koristiti robu; prihod od korištenja kompenzira se u odnosu na obvezu Kupca, umanjen za troškove korištenja koji su nastali. Kupac je obvezan postupati s robom koja je predmet zadržavanja vlasništva s dužnom pažnjom te je pohraniti odvojeno od druge robe. Nadalje, Kupac je obvezan u dovoljnoj mjeri osigurati robu o svom trošku i naknaditi vrijednost u slučaju bilo kakve štete nastale u slučaju požara, poplave, oluje, provale i krađe. Prodavatelj ima pravo na bilo kakva potraživanja predmeta zaloga koja bi proizašla u slučaju štete. Ukoliko su potrebni radovi za održavanje i provjeru, Kupac ih mora obaviti o vlastitom trošku i pravovremeno.
 3. Robu koja je predmet zadržavanja prava vlasništva Kupac ne smije dati u zalog niti prenijeti kao predmet zaloga. U slučaju zaloga ili bilo koje povrede prava trećih osoba, Kupac će obavijestiti Prodavatelja pisanim putem bez odgode i dati Prodavatelju sve informacije i dokumentaciju koja je potrebna za zaštitu prava Prodavatelja. Službene osobe zadužene za prisilno izvršenje ili treće osobe moraju biti obaviještene o pravima Prodavatelja. Ukoliko treća osoba nije u stanju nadoknaditi troškove Prodavatelju za izvansudske i sudske troškove po prigovoru treće osobe, Kupac je odgovoran za svu štetu koju je pretrpio Prodavatelj, koja može biti predmetom daljnjih potraživanja za nastalu štetu, preinaku ili uništenje samog predmeta.
 4. Kupac smije preprodati i/ili obraditi robu koja je predmet zadržavanja prava vlasništva u redovnom tijeku poslovanja sve dok se Prodavatelj ne pozove na svoja prava u odnosu na Kupca koja proizlaze iz prava zadržavanja vlasništva. Kupac već u ovom trenutku prenosi na Prodavatelja sva potraživanja prema trećim osobama do iznosa na konačnom računu, uključujući porez na dodanu vrijednost, koja potraživanja Kupac obračunava na temelju preprodaje svojim kupcima ili trećim osobama, a osim toga, neovisno o tome je li predmet bio preprodan bez prerade ili s preradom. Prodavatelj će prihvatiti prijenos. U slučaju poslovanja preko otvorenog računa između Kupca i njegovih kupaca, potraživanja koja je Kupac unaprijed prenio na Prodavatelja primjenjuju se i na potvrđeni saldo, kao i u slučaju stečaja kupca, na tadašnji “uzročni” saldo. Kupac također smije prikupljati potraživanja nakon prijenosa. Ovlaštenje Prodavatelja da sam prikuplja svoja potraživanja ovime se ne mijenja. Prodavatelj sam ne prikuplja potraživanja sve dok Kupac ispunjava svoje obveze plaćanja od ostvarenih prihoda; Kupac nije u kašnjenju s plaćanjem i ne postoji zahtjev za pokretanje stečajnog postupka.
 5. Na zahtjev Prodavatelja, Kupac je obvezan dostaviti točan popis potraživanja na koje Prodavatelj polaže pravo, koji sadrži nazive i adrese kupaca, iznos pojedinačnog potraživanja, nadnevke računa, itd.; dati Prodavatelju sve druge potrebne informacije za izvršenje zadanih potraživanja; omogućiti pregled danih informacija i kupce obavijestiti o prijenosu.
 6. Kupac ovime izjavljuje da prihvaća da osobe koje je Prodavatelj zadužio da vrše naplatu preuzimanjem robe koja je predmet zadržavanja prava vlasništva, mogu ući, uključujući i vozilom, u zgradu ili prostorije, u kojima se nalazi roba koja je predmet zadržavanja prava vlasništva kako bi se ponovo došlo u posjed robe koja je predmet zadržavanja prava vlasništva.
 7. Prerada ili preinaka isporučenog proizvoda izvršena od strane Kupca uvijek se izvodi za Prodavatelja. Ako je proizvod prerađen drugim predmetima koji ne pripadaju Prodavatelju, tada Prodavatelj stječe zajedničko vlasništvo na tako prerađenom novom proizvodu u omjeru vrijednosti isporučenog proizvoda u odnosu na druge obrađene predmete nastale u vrijeme obrade. Osim toga, iste se odredbe primjenjuju i na proizvod koji je nastao preradom isporučenog proizvoda koji je predmet zadržavanja prava vlasništva. Ako se prerada, kombiniranje ili miješanje vrši na način da se takav proizvod Kupca smatra njegovim temeljnim proizvodom, tada se smatra da je Kupac prenio u jednakom omjeru zajedničko pravo vlasništva na Prodavatelja. Kupac će tako nastalo isključivo vlasništvo ili zajedničko vlasništvo štititi za Prodavatelja.

VIII. Potraživanja zbog nedostataka – zastarni rok

 1. Odredbe Zakona o obveznim odnosima primijenit će se na zaštitu prava Kupca u slučaju bilo kakvih materijalnih i pravnih nedostataka, ukoliko ovdje nije drugačije predviđeno. Tako će se, ne dovodeći u pitanje posebne zakonske propise kojima se regulira isporuka robe do potrošača (odšteta od dobavljača); primjeniti odredbe iz članka X. OOUP-a i na bilo koji zahtjev za naknadu štete, čak i u slučaju odštetnih zahtjeva dobavljača.
 2. Sva potraživanja od strane Kupca za nedostatke temelje se na pretpostavci da je Kupac dužan udovoljiti zakonskim obvezama pregledavanja i obavješćivanja o nedostacima.
 3. Ukoliko se utvrdi da predmet isporuke sadrži nedostatke, Kupac ima sljedeća prava:
  1. Prodavatelj je obvezan izvršiti dopunski rad i izvesti ga po vlastitom nahođenju kako bi otklonio nedostatak popravkom ili isporučiti novi predmet bez nedostataka.
  2. Ukoliko se popravkom ne uspije otkloniti nedostatak, Kupac ima pravo otkazati ugovor ili smanjiti nabavnu cijenu. Bilo kakvo otkazivanje predmeta isporuke nije dopušteno u slučaju zanemarivog kršenja dužnosti od strane Prodavatelja. Bilo kakva potraživanja od strane Kupca za naknadu štete ili za povrat rashoda koji nisu dali rezultate primjenjuju se i u slučaju nedostataka, ali u skladu s odredbama iz članka X. OOUP.
  3. Bilo kakav dopunski rad ne uključuje demontažu neispravne robe niti postavljanje nove ili popravljene robe, osim ako se Prodavatelj već ranije nije obvezao na izvođenje tih radova.
  4. Rashodi potrebni u svrhu testiranja i dopunskog rada, uključujući, ali bez ograničavanja na, troškove rada i materijala (ne uključuje: troškove demontaže i postavljanja ili troškove prijevoza robe do mjesta dopunskog rada), snosi Prodavatelj ako se utvrdi postojanje nedostataka. Prodavatelj može zatražiti od Kupca da mu se svi troškovi sanacije (uključujući, ali bez ograničavanja na, troškove testiranja i prijevoza) koji su nastali od trenutka neopravdane pritužbe o nedostatku nadoknade, osim ako nedostatak Kupcu nije bio očigledan ili prepoznatljiv.
  5. Kupac će nakon međusobnog dogovora s Prodavateljem osigurati Prodavatelju, potrebno vrijeme i mogućnost izvođenja svih popravaka i zamjenu predmeta isporuke koji su potrebni Prodavatelju. U suprotnom, Prodavatelj će biti oslobođen od bilo kakve odgovornosti za sve posljedice koje iz toga mogu proizaći. Ako Kupac zbog operativnih razloga želi da tehničar bude žurno poslan ili da se posao obavi izvan uredovnog radnog vremena, pri čemu to u oba slučaja Prodavatelju predstavlja dodatne troškove, Kupac je dužan snositi sve nastale dodatne troškove (npr. dodatni troškovi za prekovremeni rad, troškove dulje pristupne staze).
  6. Jamstvo je osigurano za sve rezervne dijelove i popravke kao i za izvorni predmet isporuke, ali je ograničeno na vrijeme do kraja razdoblja jamstva izvornog predmeta isporuke.

IX. Povrat robe

 1. Općenito, roba koju je isporučio Prodavatelj neće se primati natrag, osim ako za to postoji opravdani razlog od strane Kupca (npr. otkazivanje robe zbog naknadno ustanovljenog kvara).
 2. Ako Prodavatelj iznimno i u pojedinačnom slučaju izjavi da je spreman prihvatiti povrat robe, tada će u tu svrhu i unutar okvira ovog ugovora naplatiti odgovarajuću naknadu (u pravilu, 25 % od neto vrijednosti robe). Rizik kod prijevoza kao i troškove prijevoza snosi Kupac.

X. Odgovornost za naknadu štete

 1. Prodavatelj je odgovoran za naknadu štete u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima pod uvjetom da niže navedenim odredbama nije drukčije predviđeno. U slučaju neizvršavanja dužnosti – bez obzira na pravne osnove – Prodavatelj je odgovoran za bilo kakvu svjesnu namjeru i grubu nepažnju. U slučaju obične nepažnje, Prodavatelj je odgovoran samo:
 2. za štete kojih je posljedica ugroza za život, tijelo ili zdravlje i
 3. za štete proizašle iz bitne materijalne povrede ugovorne obveze (obveze kojoj je cilj omogućavanje pravilnog ispunjenja u prvom redu ugovora i na čije se ispunjenje ugovorna strana redovito oslanja ili se može osloniti); u tom slučaju, odgovornost se međutim ograničava na naknadu za svu predvidivu i uobičajenu štetu.
 4. Navedena ograničenja od odgovornosti primjenjuju se također i u korist Prodavateljevih zaposlenika, suradnika, predstavnika prodaje i pomoćnog osoblja. Za sva potraživanja primijenit će se isključivo odredbe Zakona o obveznim odnosima.
 5. Izuzeci od odgovornosti ili ograničenja od odgovornosti nisu primjenjiva u slučaju da je Prodavatelj zlonamjerno prikrio nedostatke ili je preuzeo na sebe jamstvo kvalitete robe.

XI. Raskid kupoprodajnog ugovora

 1. U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora (npr. zbog otkazivanja jedne od ugovornih strana), Kupac je obvezan, bez obzira na preostali postupak kako je naveden u sljedećim stavcima, unaprijed predati robu za isporuku Prodavatelju. Prodavatelj ima pravo preuzeti robu za isporuku u prostorijama Kupca.
 2. Nadalje, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca plaćanje kompenzacije u razumnom iznosu, za sva oštećenja ili uništenje robe za isporuku ili svih trenutačnih ili nastalih okolnosti koje bi onemogućile predaju i isporuku robe iz drugog razloga, koji događaj prelazi u područje rizika Kupca ili Kupčeve odgovornosti. Osim toga, Prodavatelj može zahtijevati plaćanje naknade za uporabu ili za korištenje te robe ako je vrijednost te robe pala u razdoblju između dovršetka postavljanja i potpunog neposrednog  povrata robe od strane Prodavatelja. Ovaj pad vrijednosti robe obračunat će se na temelju razlike od ukupne cijene robe prema narudžbi i trenutačne stvarne vrijednosti robe utvrđene na temelju prihoda od prodaje ili, ako prodaja nije moguća, na temelju procjene sudskog vještaka.

XII. Prijenos prava

Prijenos prava i/ili preuzimanje obveza od strane Kupca koji proizlazi iz ovog ugovora nije dopušteno bez pisane suglasnosti Prodavatelja.

XIII. Odredbe o kontroli izvoza

 1. Isporučevina može biti podložna odredbama kontrole izvoza Savezne Republike Njemačke, Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država ili drugih zemalja.
 2. U slučaju naknadnog izvoza robe za isporuku u stranu zemlju Kupac je odgovoran postupati u skladu sa zakonskim odredbama.

XIV. Mjesto nadležnosti i mjerodavno pravo

 1. Zakoni Republike Hrvatske primjenjuju se na ove opće odredbe i uvjete poslovanja (OOUP) kao i na ugovorni odnos između stranaka, uz isključenje ujednačenog međunarodnog prava, uključujući, ali bez ograničavanja na Konvenciju Ujedinjenih naroda o prodaji robe. Odabir mjerodavnog prava također će se primijeniti na dodatno ugovorene dužničko-vjerovničke odnose koji su usko vezani uz ovaj ugovor. Osim navedenog, područje i opseg odabira mjerodavnog prava odredit će se u skladu sa zakonskim odredbama.
 2. U slučaju bilo kakvih sporova, potraživanja i prijepora proizašlih iz ovog ugovora ugovara se isključiva nadležnosti stvarnonadležnog suda u Republici Hrvatskoj prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

Hansgrohe d.o.o.,  Zagreb, Oreškovićeva 6h/1

Pretraživanje specijaliziranih trgovaca

Specijalizirani trgovci u blizini