Uvjeti upotrebe filmskih i videomaterijala

Izdanje 11/2012

Hansgrohe SE (u nastavku „davatelj licence“) vlasnik je autorskih prava, odnosno ekskluzivne licence za autorska prava nad filmskim i videomaterijalima (u nastavku „prava“).

Davatelj licence također je vlasnik žigovnih prava nad proizvodima davatelja licence; međutim, predmet ovog ugovora nije licenca za žig i ništa navedeno u ovim uvjetima upotrebe ne može se iskoristiti kao temelj za sklapanje ugovora o licenci za žig.

Predmet ovih uvjeta upotrebe također se ne može iskoristiti za stvaranje distributerskog odnosa.

Filmski i videomaterijal koji je stavljen na raspolaganje na ovim internetskim stranicama nudi se isključivo u skladu s ovdje opisanim uvjetima upotrebe. Upotrebom/primjenom ili preuzimanjem filmskog i videomaterijala (u nastavku „materijal“) primatelj (u nastavku „primatelj licence“) prihvaća ove uvjete upotrebe.

 1. Davatelj licence daje primatelju licence neprenosivu i neekskluzivnu licencu za upotrebu prava isključivo u svrhu ponude i prodaje proizvoda davatelja licence, a može je oduzeti u svakom trenutku.
 2. Primatelj licence ima pravo koristiti se materijalom koji je zaštićen pravima, a koji je stekao uobičajenim poslovanjem. Primatelj licence, međutim, nema nikakvo pravo tražiti primitak ili isporuku takvih materijala od strane davatelja licence.
 3. Primatelj licence ne smije zloupotrijebiti ovu licencu niti materijal zaštićen pravima.
 4. Primatelj licence nema pravo izdavati podlicence.
 5. Primatelj licence nikada ne smije upotrebljavati ili primjenjivati licencom stečena prava izuzev u opisane svrhe i neće poduzeti nikakve korake koji bi se protivili sadržaju ili svrsi ovih uvjeta upotrebe. Osim toga, primatelj licence neće obavljati nikakve radnje koje bi prema razumnoj procjeni vrlo vjerojatno mogle imati negativan utjecaj na vrijednost, valjanost i provodivost licenciranih prava ili na vlasnička prava davatelja licence.
 6. Primatelj licence osobito će se pridržavati predviđenog načina i trajanja upotrebe materijala.
 7. Za licencu se ne plaćaju nikakve naknade.
 8. Primatelj licence prihvaća da je u odnosu između primatelja i davatelja licence davatelj licence jedini vlasnik prava, da ta prava jesu i ostat će u isključivom vlasništvu davatelja licence te da primatelj licence, uz iznimku ovim zajamčene licence, nema nikakva druga prava niti je stekao mogućnost potraživanja prava. Primatelj licence neće osporavati vlasništvo davatelja licence nad pravima.
 9. Prestankom valjanosti licence, bilo zbog otkazivanja ili zbog isteka valjanosti, automatski se gube sva prava na materijal zajamčena primatelju licence. Isto vrijedi nakon isteka razdoblja upotrebe dotičnog materijala. Primatelj licence mora se odmah prekinuti služiti pravima, kao i materijalom zaštićenim tim pravima.
 10. Davatelj licence ne jamči valjanost prava i ne preuzima nikakvu odgovornost za osiguravanje služenja tim pravima bez povrede prava trećih osoba.
 11. Primatelj licence obvezuje se da će obeštetiti davatelja licence za sve zahtjeve, optužbe, gubitke, štetu i troškove (uključujući bez ograničenja sudske troškove i odvjetničke naknade), koji proizađu iz postupaka primatelja licence vezanih za upotrebu materijala ili temeljenih na upotrebi materijala.
 12. Primatelj licence mora odmah pismeno obavijestiti davatelja licence o svakoj povredi ili ugrožavanju prava davatelja licence na materijal s kojima bude upoznat. Davatelj licence ima isključivo pravo, no ne i obavezu, poduzeti pravne mjere protiv prekršitelja, odnosno pokrenuti sudski spor.
 13. Primatelju licence dodjeljuju se prava za dotični materijal na ograničeni rok, do isteka navedenog datuma. Istekom toga datuma prestaju vrijediti sva prava na navedeni materijal bez potrebe za posebnom obavijesti o prestanku.
 14. Služenje pravima ne može se iskoristiti kao temelj za sklapanje ugovora o trgovačkom zastupanju između davatelja i primatelja licence.
 15. Prava i obaveze koji proizlaze iz licence ne smiju se proslijediti ili prenijeti drugima bez pismenog dopuštenja davatelja licence. Svaki pokušaj prosljeđivanja ili prijenosa prava od strane primatelja licence ovlašćuje davatelja licence da licencu odmah opozove.
 16. Sva prava podliježu zakonima Savezne Republike Njemačke. Primatelj licence – u mjeri u kojoj je to dopušteno – neopozivo pristaje na neisključivu mjerodavnost sudova u Offenburgu. Davatelj licence ima pravo poduzeti mjere protiv primatelja licence i na nekom drugom sudu koji je mjerodavan za primatelja licence.
 17. Ovi uvjeti upotrebe zamjenjuju sve druge ugovore o materijalu koji su prethodno sklopljeni između stranaka.
 18. Davatelj licence ima pravo promijeniti ove uvjete upotrebe tako da izmjene vrijede od trenutka njihova donošenja nadalje. Promjene vezane uz već postojeća prava moraju se provesti u pisanom obliku.
 19. Ako se neka od odredbi ovih uvjeta upotrebe pokaže nevažećom ili neprovedivom, stranke su suglasne da se takva odredba zamijeni važećom i provedivom odredbom čiji bi ekonomski učinak bio što sličniji učinku prvobitne regulative.

Hansgrohe koristi različite vrste kolačića. Možete se složiti s upotrebom svih kolačića ili unijeti osobne postavke ili se informirati u općoj zaštiti podataka.

   

Prihvaćam sve kolačiće